Aliancia pacientskej podpory
nezisková organizácia


Nezisková organizácia APPNO, n. o. je právnická osoba, ktorá bola založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb

O nás


Nezisková organizácia APPNO, n. o. je právnická osoba, ktorá bola založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb, hlavne v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti:

Druh všeobecne prospešných služieb

 1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a to:
  • vzdelávanie, podpora a spolupráca verejnosti v oblasti zriedkavých a civilizačných ochorení;
  • prevencia pred zriedkavými a civilizačnými ochoreniami;
  • zdravotné poradenstvo;
  • pomoc pacientovi pri opätovnom začlenení sa do spoločnosti;
  • distribúcia zdravotníckych pomôcok a ich príslušenstva;
 2. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, a to:
  • organizovanie seminárov, školení, stretnutí, výmenných konferencií, workshopov, študijných návštev a výmenných pobytov, vrátane vydávania informačných publikácií a katalógov;
  • poradenské a informačné služby;
  • národná a medzinárodná certifikácia poskytovaného alebo iného vzdelávania;
  • tvorba, realizácia a implementácia projektov a žiadostí v rámci verejných a súkromných dotácií a grantov, vrátane poradenských a informačných služieb;
  • služby v oblasti organizovania výstav, prehliadok s tematikou zdravotníckou a vedeckou doma i v zahraničí;
  • spolupráca s orgánmi štátnej správy, organizáciami, inštitúciami a odborníkmi príslušných profesií - verejné zdravotníctvo, medicína, právo, spoločenské vedy, farmácia, výroba, ekonómia a iné, ktoré sú potrebné pre splnenie účelu všeobecne prospešných služieb;
  • celoživotné vzdelávanie detí a dospelých, predškolské a mimoškolské vzdelávanie, mimoškolská činnosť a podporné činnosti k vzdelávaniu;
  • poradenská činnosť, publicita a verejné informovanie;
  • prieskum trhu;
  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb;
  • služby v oblasti vytvárania spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami;
  • služby v oblasti vypracovania rôznych analýz, prieskumov, rozborov a informácií v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov;
  • vypracovanie stratégií, štúdií, analýz, programov, rozpočtov a plánov;
  • manažment projektov, manažment projektov podľa procesov, procesný manažment;
  • vydávanie publikácií, brožúr

Kontaktné údaje


Názov organizácie: Aliancia pacientskej podpory, n. o.
Sídlo: Sitnianska 6598/21, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika
Registrovaný úrad: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO: 50792393

Mgr. Daniel Host
Riaditeľ APPNO, n.o.
Email: info@appno.sk